Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 250 XV Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Ontvangen 24 november 2022

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

52.211.472

51.893.033

1.883.636

‒ 2.092.769

‒ 2.119.761

1.905.235

‒ 3.801.969

‒ 3.614.563

2.431.299

           

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

5.996.661

5.657.922

13.810

266.412

243.574

1.687.818

‒ 4.060.970

‒ 3.845.160

2.265.282

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.397.217

7.405.228

18.215

‒ 137.432

‒ 140.656

216.755

‒ 52.263

‒ 53.012

28.641

3

Arbeidsongeschiktheid

17.714

17.714

0

‒ 3.840

‒ 3.840

0

‒ 13.091

‒ 13.091

0

4

Jonggehandicapten

3.553.766

3.553.766

0

147.839

147.839

0

37.956

37.956

4.900

5

Werkloosheid

265.559

271.413

0

‒ 9.594

‒ 9.594

0

‒ 31.948

‒ 31.550

10.425

6

Ziekte en verlofregelingen

36.626

36.626

0

1.006

1.006

0

‒ 26.153

‒ 26.153

1.080

7

Kinderopvang

3.935.977

3.935.977

1.583.186

172.831

172.831

‒ 18.371

96.096

88.314

70.189

8

Oudedagsvoorziening

25.534

25.534

0

1.582

1.582

0

1.483

1.483

165

9

Nabestaanden

1.232

1.232

0

215

215

0

68

68

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.479.308

6.479.308

187.532

‒ 2.661

‒ 2.661

17.675

350.467

350.467

‒ 28.386

11

Uitvoeringskosten

669.321

670.821

0

‒ 30.066

‒ 30.066

0

63.547

64.537

82.878

12

Rijksbijdragen

22.837.601

22.837.601

0

‒ 2.567.500

‒ 2.567.500

0

22.511

22.511

823

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

373.769

373.769

1.000

46.154

46.154

0

‒ 69.322

‒ 71.622

2.883

           

Niet-beleidsartikelen

96

Apparaat Kerndepartement

475.265

480.279

79.893

6.941

6.011

1.358

37.018

20.497

‒ 7.581

99

Nog onverdeeld

145.922

145.843

0

15.344

15.344

0

‒ 157.368

‒ 159.808

0

Naar boven