Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 250 XIV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Ontvangen 24 november 2022

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F), alle voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV.) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,P. Adema

De Minister van Natuur en Stikstof,C. van der Wal

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties incidentele suppletoire begroting

(3) Mutaties 1e suppletoire begroting

(4) Mutaties incidentele suppletoire begroting

(5) Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

1.846.305

1.940.005

92.314

25.500

25.500

0

481.093

305.489

4.842

519.979

255.579

0

5.081

‒ 348.933

54.672

                 

Beleidsartikelen

21

Land- en tuinbouw

743.056

628.467

32.770

25.500

25.500

0

138.153

124.600

0

12400

12400

0

‒ 140.270

‒ 195.474

44.946

22

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

269.321

462.658

44.651

0

0

0

157.143

910

4.380

514.979

250.579

0

‒ 225.724

‒ 89.920

9.351

23

Kennis en innovatie

229.587

244.539

12.107

0

0

0

20.534

14.716

335

0

0

0

438.332

3.718

‒ 1.782

24

Uitvoering en toezicht

431.301

431.301

0

0

0

0

72.439

72.439

0

0

0

0

14.092

14.092

2.157

                 

Niet-beleidsartikelen

50

Apparaat

150.403

150.403

2.786

0

0

0

12.750

12.750

127

5000

5000

0

8.962

8.962

0

51

Nog onverdeeld

22.637

22.637

0

0

0

0

80.074

80.074

0

‒ 12400

‒ 12400

0

‒ 90.311

‒ 90.311

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting 2022) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties incidentele suppletoire begroting

(3) Mutaties 1e suppletoire begroting

(4) Mutaties incidentele suppletoire begroting

(5) Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

34.986

34.986

27.177

0

0

0

3.694

11.709

41.187

0

0

0

33.781

43.217

30.872

                 

Beleidsartikelen

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

34.986

34.986

27.177

0

0

0

3.694

11.709

41.187

0

0

0

33.781

43.217

30.872

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Baten-lastenagentschap 1

    

Baten-lastenagentschap 2

    

Baten-lastenagentschap 3

    

Totaal

    
Wijziging begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties incidentele suppletoire begroting

(3) Mutaties 1e suppletoire begroting

(4) Mutaties incidentele suppletoire begroting

(5) Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

34.986

34.986

27.177

0

0

0

3.694

11.709

41.187

0

0

0

33.781

43.217

30.872

                 

Beleidsartikelen

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

34.986

34.986

27.177

0

0

0

3.694

11.709

41.187

0

0

0

33.781

43.217

30.872

Naar boven