Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 250 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Ontvangen 24 november 2022

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting2

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

8.655.062

8.888.902

1.097.581

‒ 828.852

‒ 804.586

‒ 458.668

391.756

‒ 167.201

154.780

           
 

Beleidsartikelen

         

01

Openbaar bestuur en democratie

96.576

96.576

24.765

‒ 11.224

‒ 9.066

‒ 10.000

35.958

26.067

1.872

02

Nationale veiligheid

344.621

344.621

14.714

13.450

13.450

0

26.426

26.426

0

03

Woningmarkt

4.592.084

4.662.089

354.100

642.592

642.592

12.900

134.083

30.083

65.985

04

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

809.083

812.918

91

‒ 49.003

‒ 29.395

0

227.656

‒ 23.193

4.900

05

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

122.548

122.548

3.824

1.955

1.955

0

47.660

12.660

11.499

06

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

242.684

242.684

448

‒ 20.367

‒ 20.367

0

17.071

17.071

0

07

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

193.597

193.597

64

‒ 83.392

‒ 80.892

78

‒ 30.695

‒ 30.695

1.259

09

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

137.948

137.948

120.282

21.413

21.413

‒ 6.561

11.398

11.398

59.008

10

Groningen versterken en perspectief

1.520.108

1.520.108

490.000

‒ 1.520.108

‒ 1.520.108

‒ 490.000

0

0

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

11

Centraal apparaat

584.253

584.253

89.293

9.315

9.315

741

54.552

55.197

10.236

12

Algemeen

11.560

171.560

0

34.248

34.248

34.174

‒ 84

‒ 159.946

21

13

Nog onverdeeld

0

0

0

132.269

132.269

0

‒ 132.269

‒ 132.269

0

X Noot
1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 1), de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 50), de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22,, 35925 VII, nr. 52) en de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36018 VII, nr. 1).

X Noot
2

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VII, nr. 3), de tweede incidentele suppletoire begroting inzake personele inzet voor crisisopvang en de derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis.

Tabel 2 Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Tweede suppletoire begroting 2022) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

126.152

132.751

‒ 6.599

0

0

0

0

0

0

Logius

249.392

249.392

0

0

0

0

0

0

0

P-Direkt

108.986

108.986

0

0

0

0

0

0

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

317.896

317.896

0

0

0

0

0

0

0

FMHaaglanden (FMH)

147.445

147.445

0

0

0

0

0

0

0

Shared Service Center-ICT (SSC-ICT)

311.821

318.621

‒ 6.800

0

0

0

0

0

0

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

1.382.577

1.382.577

0

0

0

0

‒ 60.011

‒ 60.011

0

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

13.925

14.972

‒ 1.047

5.135

4.088

1.047

2.052

659

1.393

Totaal

2.658.193

2.672.640

‒ 14.446

5.135

4.088

1.047

‒ 57.959

‒ 59.352

1.393

Tabel 3 Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Tweede suppletoire begroting 2022) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

‒ 10.254

0

0

0

0

0

Logius

0

0

0

0

0

0

P-Direkt

‒ 5.065

2.695

0

0

0

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

‒ 1.000

0

0

0

0

0

FMHaaglanden (FMH)

‒ 6.011

2.290

0

0

0

0

Shared Service Center-ICT (SSC-ICT)

‒ 124.228

73.800

0

0

0

0

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

‒ 1.090.830

739.000

0

0

‒ 111.109

117.300

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

0

1.029

0

‒ 870

‒ 53

0

Totaal

‒ 1.237.388

818.814

0

‒ 870

‒ 111.162

117.300

Naar boven