36 213 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV), voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 26 september van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 26 september, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 26 september.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (3e incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur) (bedragen x € 1.000)

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van LNV (hfst 14) voor het jaar 2022 (incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten transitiefonds landelijk gebied en natuur)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW,

1e ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.871.805

1.965.505

92.314

481.093

305.489

4.842

479.242

229.242

0

40.737

26.337

0

                           
 

Beleidsartikelen

                       

21

Land- en tuinbouw

768.556

653.967

32.770

138.153

124.600

       

12.400

12.400

 

22

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

269.321

462.658

44.651

157.143

910

4.380

479.242

229.242

0

35.737

21.337

0

23

Kennis en innovatie

229.587

244.539

12.107

20.534

14.716

335

           

24

Uitvoering en toezicht

431.301

431.301

0

72.439

72.439

             
 

Niet-beleidsartikelen

                     

50

Apparaat

150.403

150.403

2.786

12.750

12.750

127

     

5.000

5.000

 

51

Nog onverdeeld

22.637

22.637

 

80.074

80.074

       

– 12.400

– 12.400

 
Naar boven