36 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

Nr. 176 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23

Ontvangen 2 december 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er voor 2023 € 2 miljoen wordt vrijgemaakt voor meer biomedisch onderzoek naar Long COVID. Hoewel er middelen zijn gereserveerd voor onderzoek naar testen en vaccineren, geldt dit niet voor (biomedisch) onderzoek naar Long COVID. De impact voor enkele tienduizenden patiënten met Long COVID en de maatschappelijke gevolgen van deze ziekte zijn groot. Maandelijks blijkt dat vele mensen twee jaar na het ziek worden nog steeds zo ziek zijn dat zij recht hebben op een WIA-uitkering. Bij beoordelingen voor de WIA is over de eerste negen maanden van 2022 bij 84 procent van de patiënten met de diagnose Long COVID arbeidsongeschiktheid vastgesteld. In het belang van de publieke gezondheid kan het vrijmaken van middelen helpen uitvoering te geven aan de aangenomen motie van het lid Omtzigt c.s. (25 295, nr. 1916), waarin de regering wordt verzocht meer biomedisch onderzoek te bevorderen. De dekking voor het vrijgemaakte bedrag wordt gehaald uit de middelen die gereserveerd zijn voor het coronatoegangsbewijs. Voor 2023 heeft het kabinet voor het coronatoegangsbewijs, dat sinds 25 februari 2022 niet meer noodzakelijk is, ruim € 160 miljoen gereserveerd. Dit bedrag wordt door het amendement verlaagd met € 2 miljoen.

Indiener acht het noodzakelijk dat er meer middelen dan de voorgestelde € 2 miljoen beschikbaar worden gesteld voor meer biomedisch onderzoek naar Long COVID. Dit voorstel zou de ruimte moeten bieden om uitvoering te geven aan de aangenomen motie van het lid Omtzigt c.s. (25 295, nr. 1916). Dit amendement ziet enkel op 2023. De bedoeling is evenwel dat voor daarna structureel middelen beschikbaar zijn voor (biomedisch) onderzoek naar Long COVID.

Omtzigt

Naar boven