36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S.

Voorgesteld 7 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Johan Remkes in het rapport «Wat wel kan» aanbeveelt om te komen tot een stoffenbalans waarmee de agrarische ondernemer kan sturen op doelen en emissies;

overwegende dat een «gewone stoffenbalans» als instrument boeren kan helpen te sturen op de uitstoot van stikstof en andere stoffen;

overwegende dat met daadwerkelijke registratie en meting op bedrijfsniveau het mogelijk is om er op termijn een handhaafbaar instrument van te maken, namelijk een «afrekenbare stoffenbalans»;

verzoekt de regering bij het landbouwakkoord te bepalen welke brongegevens als input kunnen dienen voor een stoffenbalans;

verzoekt de regering gelijktijdig met een plan van aanpak te komen over hoe een «stoffenbalans 1.0» nog in 2023 van start kan gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Campen

Boswijk

Tjeerd de Groot

Naar boven