36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in 2023 in lijn met de reguleringsopties die zijn beschreven in het WODC-rapport te kijken hoe bepaalde vormen van deepfaketechnologie tegengegaan kunnen worden;

verzoekt de regering om in dit wetsvoorstel te bezien op welke manier het beïnvloeden van verkiezingen of politieke besluitvorming middels het creëren of verspreiden van desinformatie strafbaar kan worden gesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rajkowski

Ellian

Koekkoek

Bontenbal

Van Ginneken

Ceder

Bouchallikh

Naar boven