36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S.

Ontvangen 7 november 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Woningmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 40.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Woningmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement voorziet in de financiering van een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. De indieners willen graag een nieuwe vorm van de indertijd succesvolle premie A-woningen zonder dat hierdoor de woningprijzen extra stijgen. En vinden verder dat het koopstarters met een middeninkomen makkelijker moet worden gemaakt om een eerste huis te kunnen kopen. Door de sterk gestegen huizenprijzen is het voor koopstarters met een middeninkomen onwaarschijnlijk dat zij op korte termijn een geschikte eerste koopwoning kunnen betalen. De stijging van de hypotheekrente vormt daarbij een extra belemmering. Er bestaan reeds succesvolle verkoopregelingen voor koopstarters, zoals de KoopStart- en KoopGarantregelingen, die hen financieel ondersteunen bij de aankoop van hun eerste huis zonder dat deze regelingen een prijsopdrijvend effect hebben. De indieners vinden dat dergelijke succesvolle verkoopregelingen voor koopstarters, die geen prijsopdrijvend effect hebben, op grotere schaal moeten worden ingezet. Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen kan substantieel bijdragen aan de realisatie van meer koopwoningen die bereikbaar zijn voor starters, zowel nu als in de toekomst. Met dit fonds wordt invulling gegeven aan de ambitie in het coalitieakkoord om starters te helpen bij het kopen van een woning.

Het betreft een mutatie binnen artikel 3 woningmarkt: 40 miljoen van de regeling Woningbouwimpuls gaat naar het (nieuw op te zetten) Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen.

Geurts Peter de Groot Boulakjar Grinwis

Naar boven