36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID BOULAKJAR C.S.

Ontvangen 7 november 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Woningmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Woningmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Er is Nederland steeds meer vraag naar coöperatieve woonvormen die door inwoners zelf worden ontwikkeld. In een aantal andere landen spelen wooncoöperaties een grotere rol in het volkshuisvestingsbeleid. In Wenen heeft de kamercommissie Binnenlandse Zaken nuttige informatie opgehaald met betrekking tot wooncoöperaties. In het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken ook in Nederland hier meer werk van te maken en coöperatieve woonvormen meer ruimte te bieden. Financiering voor dit soort projecten is op dit moment een struikelblok omdat Nederland geen volwaardige ondersteuningsregeling kent en kredietverstrekkers nog onvoldoende mogelijkheden bieden. Dit amendement voorziet in een revolverend ondersteuningsfonds van 10 miljoen euro voor wooncoöperaties om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven. Dekking wordt gevonden uit de regeling Woningbouwimpuls.

Boulakjar Beckerman Geurts Grinwis Peter de Groot

Naar boven