36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023

Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 januari 2023

Tijdens het Hoofdlijnendebat op 27 januari 2022 (Kamerstuk 35 925 VII, nr. 141) heb ik uw Kamer een beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland toegezegd. Als bijlage bij deze brief treft u die beleidsagenda aan.

De beleidsagenda is onder andere het resultaat van gesprekken die ik heb gevoerd tijdens mijn werkbezoek aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 13–17 juni jl. Samen met de Bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zet ik me in voor betaalbaar wonen in een leefbare wijk in Caribisch Nederland. Jaarlijks zult u een voortgangsrapportage ontvangen. De eerste zal u worden toegestuurd eind 2023.

Mede namens de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering en de gedeputeerden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Naar boven