36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

Nr. 124 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 december 2022

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 komt te luiden:

Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.237.942

9.286.890

679.570

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

392.387

394.545

14.765

2

Nationale Veiligheid

400.347

400.347

14.714

3

Woningmarkt

6.146.610

6.176.615

495.600

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

842.211

788.072

91

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

132.468

132.468

3.824

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

468.592

468.592

10.927

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

143.763

143.763

64

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

145.527

145.527

120.282

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

540.397

541.071

19.303

12

Algemeen

25.640

95.890

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

TOELICHTING

Algemeen

In deze nota van wijziging worden twee wijzigingen op de ontwerpbegroting 2023 doorgevoerd. Vanuit het Nationaal Groeifonds is € 26,2 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van het programma Werklandschappen van de Toekomst. Daarnaast wordt € 30,5 mln. voor personele inzet crisisopvang van asielzoekers toegevoegd aan de begroting van 2023 aangezien deze middelen in 2022 niet tot besteding zijn gekomen.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Art 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Werklandschappen van de Toekomst

Er wordt € 26,2 mln. toegevoegd vanuit het Nationaal Groeifonds ten behoeve van het programma Werklandschappen van de Toekomst. verspreid over 5 jaar.

In oktober heeft de onafhankelijke adviescommissie een positief advies uitgebracht om de reservering om te zetten naar een toekenning. Voor de indiening van deze nota van wijziging is de Kamer vooraf geïnformeerd via de Kamerbrief Besluitvorming over projecten Nationaal Groeifonds van 21 oktober 2022 (Kamerstuk 12 346, nr. 6).

Het is voor dit programma van belang dat in het eerste kwartaal van 2023 gestart kan worden. Zo kan er vervolg worden gegeven aan de planning, waardoor er afspraken kunnen worden gemaakt met de betrokken provincies en gemeenten. Hierdoor is gekozen om via een nota van wijziging de middelen op tijd vanuit het Nationaal Groeifonds op Artikel 4 van de begroting van BZK (VII) beschikbaar te stellen.

Het programma Werklandschappen van de Toekomst is een brede beweging van partijen die met innovaties op diverse terreinen toewerken naar toekomstgerichte, groene, gezonde, energie-efficiënte en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Er wordt gewerkt met een opschalingsaanpak. Met de bijdrage van het Nationaal Groeifonds start het Werklandschap van de Toekomst met een groot onderzoeksprogramma, de aanpak wordt ontwikkeld op vier «living labs» en tien ambassadeursterreinen. Er worden Green Deals gesloten met zes provincies en een groot aantal gemeenten. Aanpakken en werkwijzen worden breed ontsloten. De ambitie is om binnen tien jaar minimaal duizend bedrijventerreinen aan te laten sluiten bij deze beweging.

Art 7. Werkgevers- en uitvoeringsbeleid

Personele inzet crisisopvang

Ten behoeve van de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers zijn per tweede incidentele suppletoire begroting 2022 middelen toegevoegd aan artikel 7 (Kamerstukken II 2021/22, 36177 VII, nr. 1). Bij de tweede suppletoire begroting 2022 is aangekondigd dat een groot deel van deze middelen in 2022 niet tot besteding komt en daarom schuift dit deel voor de personele inzet crisisopvang door naar 2023. Dit komt neer op € 30,5 mln. Om de middelen in 2023 meteen beschikbaar te hebben, worden deze middelen in plaats van bij eerste suppletoire begroting 2023 middels deze nota van wijziging toegevoegd aan de begroting 2023.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2023 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen ontwerpbegroting 2023 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

               

1

Openbaar bestuur en democratie

           
 

Stand vóór nota van wijziging

105.104

392.387

110.721

97.174

96.396

94.396

 

Stand na nota van wijziging

105.104

392.387

110.721

97.174

96.396

94.396

               

2

Nationale veiligheid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

379.570

400.347

431.376

428.822

427.792

444.587

 

Stand na nota van wijziging

379.570

400.347

431.376

428.822

427.792

444.587

               

3

Woningmarkt

           
 

Stand vóór nota van wijziging

5.368.115

6.146.610

5.431.222

5.548.945

5.718.480

5.740.714

 

Stand na nota van wijziging

5.368.115

6.146.610

5.431.222

5.548.945

5.718.480

5.740.714

               

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

           
 

Stand vóór nota van wijziging

775.858

816.057

668.832

249.336

161.808

171.990

 

Nationaal Groeifonds: Werklandschap van de Toekomst

0

26.154

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

775.858

842.211

668.832

249.336

161.808

171.990

               

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

           
 

Stand vóór nota van wijziging

130.314

132.468

85.771

82.934

77.766

77.796

 

Stand na nota van wijziging

130.314

132.468

85.771

82.934

77.766

77.796

               

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

           
 

Stand vóór nota van wijziging

234.239

468.592

482.022

492.902

492.397

486.538

 

Stand na nota van wijziging

234.239

468.592

482.022

492.902

492.397

486.538

               

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

106.091

113.263

116.927

116.531

113.125

115.597

 

Personele inzet crisisopvang

0

30.500

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

106.091

143.763

116.927

116.531

113.125

115.597

               

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

165.159

145.527

149.409

150.465

172.813

167.693

 

Stand na nota van wijziging

165.159

145.527

149.409

150.465

172.813

167.693

               

11

Centraal apparaat

           
 

Stand vóór nota van wijziging

636.602

540.397

527.010

515.554

507.552

502.584

 

Stand na nota van wijziging

636.602

540.397

527.010

515.554

507.552

502.584

               

12

Algemeen

           
 

Stand vóór nota van wijziging

50.305

25.640

27.908

42.016

12.015

12.075

 

Stand na nota van wijziging

50.305

25.640

27.908

42.016

12.015

12.075

               

13

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

– 33.100

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

– 33.100

0

0

0

0

0

               
 

Totaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

           
 

Stand voor nota van wijziging

7.918.257

9.181.288

8.031.198

7.724.679

7.780.144

7.813.970

 

Nationaal Groeifonds: Werklandschap van de Toekomst

0

26.154

0

0

0

0

 

Personele inzet crisisopvang

0

30.500

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

7.918.257

9.237.942

8.031.198

7.724.679

7.780.144

7.813.970

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

               

1

Openbaar bestuur en democratie

           
 

Stand vóór nota van wijziging

107.262

394.545

112.879

97.174

96.396

94.396

 

Stand na nota van wijziging

107.262

394.545

112.879

97.174

96.396

94.396

               

2

Nationale veiligheid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

379.570

400.347

431.376

428.822

427.792

444.587

 

Stand na nota van wijziging

379.570

400.347

431.376

428.822

427.792

444.587

               

3

Woningmarkt

           
 

Stand vóór nota van wijziging

5.438.120

6.176.615

5.431.222

5.548.945

5.718.480

5.740.714

 

Stand na nota van wijziging

5.438.120

6.176.615

5.431.222

5.548.945

5.718.480

5.740.714

               

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

           
 

Stand vóór nota van wijziging

784.601

786.147

679.145

272.856

183.218

217.977

 

Nationaal Groeifonds: Werklandschap van de Toekomst

 

1.925

4.022

6.758

6.989

6.460

 

Stand na nota van wijziging

784.601

788.072

683.167

279.614

190.207

224.437

               

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

           
 

Stand vóór nota van wijziging

130.314

132.468

85.771

82.934

77.766

77.796

 

Stand na nota van wijziging

130.314

132.468

85.771

82.934

77.766

77.796

               

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

           
 

Stand vóór nota van wijziging

234.239

468.592

482.022

492.902

492.397

486.538

 

Stand na nota van wijziging

234.239

468.592

482.022

492.902

492.397

486.538

               

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

108.591

113.263

116.927

116.531

113.125

115.597

 

Personele inzet crisisopvang

0

30.500

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

108.591

143.763

116.927

116.531

113.125

115.597

               

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

165.159

145.527

149.409

150.465

172.813

167.693

 

Stand na nota van wijziging

165.159

145.527

149.409

150.465

172.813

167.693

               

11

Centraal apparaat

           
 

Stand vóór nota van wijziging

637.247

541.071

527.684

516.228

508.226

502.584

 

Stand na nota van wijziging

637.247

541.071

527.684

516.228

508.226

502.584

               

12

Algemeen

           
 

Stand vóór nota van wijziging

210.443

95.890

28.158

42.266

12.265

12.075

 

Stand na nota van wijziging

210.443

95.890

28.158

42.266

12.265

12.075

               

13

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

– 33.100

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

– 33.100

0

0

0

0

0

               
 

Totaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

           
 

Stand voor nota van wijziging

8.162.446

9.254.465

8.044.593

7.749.123

7.802.478

7.859.957

 

Nationaal Groeifonds: Werklandschap van de Toekomst

 

1.925

4.022

6.758

6.989

6.460

 

Personele inzet crisisopvang

0

30.500

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

8.162.446

9.286.890

8.048.615

7.755.881

7.809.467

7.866.417

Tabel 3 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

               

1

Openbaar bestuur en democratie

           
 

Stand vóór nota van wijziging

15.056

14.765

14.765

14.765

24.765

24.765

 

Stand na nota van wijziging

15.056

14.765

14.765

14.765

24.765

24.765

               

2

Nationale veiligheid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

 

Stand na nota van wijziging

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

14.714

               

3

Woningmarkt

           
 

Stand vóór nota van wijziging

428.653

495.600

445.400

346.500

335.900

328.700

 

Stand na nota van wijziging

428.653

495.600

445.400

346.500

335.900

328.700

               

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

           
 

Stand vóór nota van wijziging

91

91

91

91

91

91

 

Stand na nota van wijziging

91

91

91

91

91

91

               

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

           
 

Stand vóór nota van wijziging

6.468

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

 

Stand na nota van wijziging

6.468

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

               

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

           
 

Stand vóór nota van wijziging

448

10.927

10.927

10.927

10.927

10.927

 

Stand na nota van wijziging

448

10.927

10.927

10.927

10.927

10.927

               

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

594

64

64

64

64

64

 

Stand na nota van wijziging

594

64

64

64

64

64

               

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

121.210

120.282

102.984

102.984

92.820

91.172

 

Stand na nota van wijziging

121.210

120.282

102.984

102.984

92.820

91.172

               

11

Centraal apparaat

           
 

Stand vóór nota van wijziging

84.766

19.303

19.303

19.303

19.303

19.303

 

Stand na nota van wijziging

84.766

19.303

19.303

19.303

19.303

19.303

               

12

Algemeen

           
 

Stand vóór nota van wijziging

34.174

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

34.174

0

0

0

0

0

               

13

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

0

               
 

Totaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

           
 

Stand voor nota van wijziging

706.174

679.570

612.072

513.172

502.408

493.560

 

Stand na nota van wijziging

706.174

679.570

612.072

513.172

502.408

493.560

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot

Naar boven