Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 200 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022–2023

GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.) Totaal € 210.993.000,-

Figuur 2 Geraamde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.) Totaal € 3.865.000,-

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.

Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.G.J.Bruins Slot

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2023 van de Staten-Generaal (IIA).

Groeiparagraaf

Ten opzichte van de begroting 2022 zijn geen wijzigingen voorzien.

Coronamaatregelen

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen. Vanuit de begroting van de Staten-Generaal (IIA) zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.

Beleidsagenda

Een College dient, conform artikel 2.1 lid 7 van de Comptabiliteitswet 2016 betreffende een niet-departementale begroting, enkel haar taken en bedrijfsvoering weer te geven. Derhalve bevat deze niet-departementale begroting – in vergelijking met departementale begrotingen waarbij wel een weergave van het beleid wordt opgenomen – geen beleidsagenda.

Beleidsartikelen

Deze begroting is opgebouwd uit de volgende beleidsartikelen:

 • Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

 • Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

 • Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

 • Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • A. Algemene doelstelling

 • B. Rol en verantwoordelijkheid

 • C. Beleidswijzigingen

 • D. Tabel budgettaire gevolgen van beleid

 • E. Toelichting op de instrumenten

Budgetflexibiliteit

In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid is geen informatie opgenomen over de budgetflexibiliteit, omdat het grotendeels apparaatsuitgaven betreft.

Niet-beleidsartikel

De begroting bevat het volgende niet-beleidsartikel:

 • Artikel 10. Nog onverdeeld

De begroting IIA valt onder de niet-departementale begrotingen. Vanwege een afwijkend regime kent deze begroting geen centraal apparaatsartikel.

Bijlagen

Bijlage 1 bevat het verdiepingshoofdstuk voor de Staten-Generaal. Het uitgangspunt is om daar de beleidsmatige en technische mutaties toe te lichten die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2022 (RBV 2022) is opgenomen, de staffel, te weten:

Tabel 1 Ondergrenzen op basis van RBV 2022

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

2. Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 4 mln.Ontvangsten 2 mln.

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

10. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

2. Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

A. Algemene doelstelling

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is ook de voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, zoals de vergadering op Prinsjesdag waarin de koning de troonrede voorleest.

De kerntaken van de Eerste Kamer zijn het toetsen van voorgenomen wetgeving als medewetgever en het controleren van het regeringsbeleid.

De Eerste Kamer heeft als doel goede wetgeving en controle tot stand brengen. Dit vertaalt zich in:

 • deugdelijke toetsing van de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van nationale en Europese ontwerpwet- en regelgeving;

 • adequate controle van het Nederlandse regeringsbeleid;

 • transparantie over de uitoefening van haar eigen taken en bevoegdheden en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte ondersteunende organisatie: de griffie;

 • De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Na aanvaarding door de Eerste Kamer bekrachtigt het staatshoofd wet- en regelgeving.;

 • De controle op het regeringsbeleid gebeurt in interactie met de regering. De Eerste Kamer is betrokken bij de voorbereiding van zowel nationale als Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen.

De bevoegdheden van de Eerste en Tweede Kamer op Europees terrein

zijn dezelfde als op nationaal terrein. De Eerste Kamer:

 • voert onder andere overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving;

 • participeert in het kader van internationale samenwerking en parlementaire diplomatie in parlementaire assemblees van internationale organisaties;

 • onderhoudt contacten met parlementen en regeringen van andere Europese lidstaten.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

C. Beleidswijzigingen

In 2023 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het kiescollege van de BES-eilanden plaats. De leden van de twaalf Provinciale Staten kiezen vervolgens een nieuwe Eerste Kamer. Daarnaast zal er in 2023 verder invulling worden gegeven aan de professionalisering van de Griffie.

D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

20.837

21.520

20.936

20.536

20.432

19.636

18.871

        

Uitgaven

21.904

21.520

20.936

20.536

20.432

19.636

18.871

        

Institutionele inrichting

       

Apparaat Eerste Kamer

17.081

17.088

16.504

16.104

16.000

15.204

14.439

Personele uitgaven

       

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

4.661

4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

Materiële uitgaven

       

Verenigde Vergadering

162

182

182

182

182

182

182

        

Ontvangsten

151

140

140

140

140

140

140

E. Toelichting op de financiële instrumenten

Institutionele inrichting

Apparaat Eerste Kamer

Het artikelonderdeel Apparaat Eerste Kamer maakt de ondersteuning van de Eerste Kamer mogelijk. Hieronder vallen zowel de capaciteit voor ondersteuning als exploitatie en beheer van de organisatie en huisvesting.

Personele uitgaven

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

Dit betreft de vergoedingen aan de Voorzitter en de leden van de Eerste Kamer en daaruit voortvloeiende uitgaven.

Materiële uitgaven

Verenigde Vergadering

De Voorzitter van de Eerste Kamer is ook de Voorzitter van de Verenigde Vergaderingen en daarom ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze vergaderingen. Voor 2023 staat één vergadering gepland (Prinsjesdag).

Ontvangsten

De Eerste Kamer heeft geen reguliere ontvangsten. De ontvangsten hebben onder andere betrekking op de afwikkeling van verstrekte voorschotten uit een eerder begrotingsjaar en opbrengsten van het restaurant.

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

A. Algemene doelstelling

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, geschaard.

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet schadeloosstelling, zorg voor de uitgaven ten behoeve van:

 • de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer;

 • de wachtgelden van oud-leden van de Tweede Kamer.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

C. Beleidswijzigingen

Voor 2023 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

34.885

35.866

34.771

35.303

36.946

35.887

35.373

        

Uitgaven

35.434

35.866

34.771

35.303

36.946

35.887

35.373

        

Institutionele inrichting

       

Schadeloosstelling

23.516

23.553

23.553

23.553

23.554

23.554

23.554

Personele uitgaven

       

Pensioenen en wachtgelden

11.918

12.313

11.218

11.750

13.392

12.333

11.819

        

Ontvangsten

46

86

86

86

86

86

86

E. Toelichting op de financiële instrumenten

Materiële uitgaven

Schadeloosstelling

Op dit artikelonderdeel staan de uitgaven voor de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer. Ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer draagt de Tweede Kamer de uitgaven voor schadeloosstelling en de reis- en overige kostenvergoedingen voor de leden van de Tweede Kamer.

Personele uitgaven

Pensioenen en wachtgelden

Op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers draagt de Tweede Kamer zorg voor de uitgaven aan pensioenen en wachtgelden voor de oud-leden van de Tweede Kamer. In verband met de verkiezingen van 2025 is het budget voor 2025 en 2026 hoger.

Ontvangsten

De ontvangsten op dit onderdeel hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten.

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

A. Algemene doelstelling

Volksvertegenwoordiging

Als volksvertegenwoordiging heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken: controle van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de artikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetten en andere voorschriften), 105 (begrotingen), en 137 en 138 (grondwetgeving) van de grondwet en enkele andere (grond)wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

Het ondersteunen van het constitutioneel proces. Dit doen de ambtelijke diensten door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteiten, zoals door de Kamer bepaald, zijn daarbij leidend.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

C. Beleidswijzigingen

Voor 2023 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

172.136

154.267

153.712

147.151

149.398

147.646

146.616

        

Uitgaven

153.833

154.267

153.712

147.151

149.398

147.646

146.616

        

Institutionele inrichting

       

Apparaat Tweede Kamer

105.253

100.579

103.646

98.356

97.510

97.819

97.819

Onderzoeksbudget

616

2.158

1.235

2.468

2.468

2.468

2.468

Materiële uitgaven

       

Drukwerk

1.251

2.008

2.008

2.008

2.008

2.008

2.008

Fractiekosten

43.303

42.878

41.649

41.634

44.727

42.666

41.636

Uitzending leden

54

484

484

484

484

484

484

Parlementaire enquêtes

1.223

3.959

2.489

0

0

0

0

Bijdrage ProDemos

2.133

2.201

2.201

2.201

2.201

2.201

2.201

        

Ontvangsten

6.105

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

Overzicht van risicoregelingen

Tabel 5 Overzicht garanties (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Uitstaande garanties 2021

Verleende garanties 2022

Vervallen garanties 2022

Uitstaande garanties 2022

Garantie plafond 2022

Geraamd te verlenen 2023

Geraamd te vervallen 2023

Uitstaande garanties 2023

Garantie plafond 2023

Art.

Fractiekosten

6.499

0

0

6.499

0

0

0

6.499

6.499

           
 

Totaal

6.499

0

0

6.499

0

0

0

6.499

6.499

Toelichting

Op basis van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 krijgen de fracties een voorschot van 100% voor fractiekosten. De fracties kunnen zelf een egalisatiereserve opbouwen. Sinds 1 januari 2014 kunnen er geen nieuwe trekkingsrechten worden opgebouwd.

E. Toelichting op de financiële instrumenten

Institutionele inrichting

Apparaat Tweede Kamer

Dit artikelonderdeel bestaat uit personele en materiële componenten voor exploitatie en beheer van de Tweede Kamer.

Onderzoeksbudget

De Tweede Kamer beschikt over een bedrag voor uitgaven aan Kennis en Onderzoek om Kamerbrede onderzoeken uit te voeren. Verder zijn zestien Kamercommissies ingesteld die ieder beschikken over een budget.

Materiële uitgaven

Drukwerk

Op dit onderdeel staan de uitgaven gepland voor de publicatie van officiële documenten.

Fractiekosten

Het bedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van de fracties is 2025 en 2026 hoger. De reden voor deze verhogingen zijn de geplande Tweede Kamerverkiezingen van 2025. Bij zetelverlies ontvangen de fracties nog een jaar lang een bijdrage gebaseerd op het oude zetelaantal.

Uitzending leden

Op dit onderdeel staat het bedrag dat beschikbaar is voor commissies voor werkbezoeken aan het buitenland.

Parlementaire enquêtes

Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven gepland voor parlementaire enquêtes. In 2023 loopt de Parlementaire Enquête Fraudebeleid en Dienstverlening. Naar verwachting zal begin 2023 het onderzoeksrapport van de Parlementaire Enquête Aardgaswinning worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bijdrage ProDemos

Jaarlijks betaalt de Tweede Kamer een bijdrage aan ProDemos voor de uitvoering van educatieve activiteiten. Hierover maken de Tweede Kamer en ProDemos jaarlijks afspraken.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit diverse posten. De omzet van het restaurantbedrijf, doorbelastingen aan derden en inhoudingen op lonen en salaris en ontvangsten voor zwangerschap- en bevallingsuitkeringen.

2.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

A. Algemene doelstelling

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

C. Beleidswijzigingen

Voor 2023 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

891

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

        

Uitgaven

891

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

        

Materiële uitgaven

       

Interparlementaire betrekkingen

891

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

E. Toelichting op de financiële instrumenten

Materiële uitgaven

Interparlementaire betrekkingen

Het betreft de volgende uitgavenposten:

 • uitzending van Kamerleden naar internationale organisaties;

 • aandeel van Nederland in de kosten van interparlementaire organen;

 • contacten tussen de (voormalige) parlementen van het Koninkrijk;

 • ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organisaties;

 • de activiteiten van de Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie (IPU).

Kengetallen

In onderstaand overzicht zijn, als kengetallen, in meerjarig perspectief (2017–2021) de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per Kamerzetel (van Eerste en Tweede Kamer) opgenomen.

Tabel 7 Overzicht interparlementaire betrekkingen (bedragen x € 1.000)

Gemiddelde uitgaven per lid

2017

2018

2019

2020

2021

Interparlementaire betrekkingen

1.007

1.171

1.180

904

890

Gemiddeld per zetel (225)

4

5

5

4

4

3. Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 8 Budgettaire gevolgen artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

        

Nog te verdelen

       

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Nog te verdelen

Loon- en prijsbijstelling

Vanuit dit artikel wordt de loon- en prijsbijstelling naar de artikelen geboekt.

4. Bijlagen

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Uitgaven

Tabel 9 Uitgaven beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

15.848

15.709

15.709

15.609

15.627

       

Mutatie nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

4.910

4.670

4.270

4.270

3.455

2.690

Extrapolatie

15.627

Nieuwe mutaties

762

557

557

553

554

554

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

563

557

557

553

554

554

       

Stand ontwerpbegroting 2023

21.520

20.936

20.536

20.432

19.636

18.871

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 10 Ontvangsten beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

140

140

140

140

140

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

140

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

140

140

140

140

140

140

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Uitgaven

Tabel 11 Uitgaven beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

34.600

33.542

34.056

35.644

34.621

       

Mutatie nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

34.121

Nieuwe mutaties

1.266

1.229

1.247

1.302

1.266

1.252

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

1.266

1.229

1.247

1.302

1.266

1.252

       

Stand ontwerpbegroting 2023

35.866

34.771

35.303

36.946

35.887

35.373

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Ontvangsten

Tabel 12 Ontvangsten beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

86

86

86

86

86

       

Mutatie nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

86

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

86

86

86

86

86

86

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Uitgaven

Tabel 13 Uitgaven beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

132.186

130.293

129.167

131.519

129.773

       

Mutatie nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

647

1.294

1.294

1.294

1.294

1.294

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

17.752

15.010

12.210

12.040

12.085

12.085

Extrapolatie

128.773

Nieuwe mutaties

3.682

7.115

4.480

4.545

4.494

4.464

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

4.573

4.515

4.480

4.545

4.494

4.464

2. Verbetering informatiehuishouding

‒ 1.000

1.000

0

0

0

0

3. Inrichting meldkamer

‒ 800

800

0

0

0

0

4. Inrichting 8e etage B67

‒ 800

800

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2023

154.267

153.712

147.151

149.398

147.646

146.616

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

2. Verbetering informatiehuishouding

In het kader van de verbetering informatiehuishouding Tweede Kamer wordt er een nieuw informatiesysteem aangeschaft. De aanbesteding van dit systeem heeft vertraging opgelopen, waardoor een bedrag van € 1 mln., dat begroot was in 2022 wordt doorgeschoven naar 2023.

3. Inrichting meldkamer

Bij Voorjaarsnota 2022 heeft de Tweede Kamer middelen gekregen voor een vernieuwde inrichting van de meldkamer. Dit project wordt gezamenlijk door de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerd. Door een vertraging bij de levering van materialen worden verschillende werkzaamheden later uitgevoerd en wordt de meldkamer later opgeleverd dan verwacht. Hierdoor vindt een betaling van € 0,8 mln. die in 2022 begroot was in 2023 plaats.

4. Inrichting achtste etage B67

Bij Voorjaarsnota 2022 heeft de Tweede Kamer middelen gekregen voor de inrichting van de achtste etage van de tijdelijke huisvesting. Dit project wordt gezamenlijk door de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf uitgevoerd. Door een vertraging die is opgelopen wordt de achtste etage eind 2022 opgeleverd. Hierdoor vindt een betaling van € 0,8 mln. die in 2022 begroot was in 2023 plaats.

Ontvangsten

Tabel 14 Ontvangsten beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

       

Mutatie nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

3.639

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Uitgaven

Tabel 15 Uitgaven beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

       

Mutatie nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

1.535

Nieuwe mutaties

39

39

39

39

39

39

Stand ontwerpbegroting 2023

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

1.574

Ontvangsten

Tabel 16 Ontvangsten beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

       

Mutatie nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Artikel 10. Nog onverdeeld

Uitgaven

Tabel 17 Uitgaven niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

       

Mutatie nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

6.374

6.340

6.323

6.439

6.353

6.309

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

‒ 6.374

‒ 6.340

‒ 6.323

‒ 6.439

‒ 6.353

‒ 6.309

Waarvan:

      

1. Loon- en prijsbijstelling

‒ 6.441

‒ 6.340

‒ 6.323

‒ 6.439

‒ 6.353

‒ 6.309

       

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 naar de artikelen binnen de begroting van de Staten-Generaal.

Tabel 18 Ontvangsten niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

       

Mutatie nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Naar boven