36 176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Nr. 30 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WUITE EN VAN DER GRAAF

Ontvangen 21 april 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29e, tweede lid, «viereneenhalf procent» vervangen door «vijf procent».

Toelichting

Met dit amendement wordt een extra financiële impuls voor de AV sector gerealiseerd die borgt dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor Nederlandse culturele audiovisuele producten in den brede. Door het percentage van 4,5% naar 5% te verhogen worden jaarlijks enkele miljoenen extra voor de sector beschikbaar.

De investeringsplicht die deze wet oplegt aan streamingsdiensten om het Nederlands cultureel audiovisueel product te stimuleren kan over een breed scala aan genres uitgespreid worden. De indieners zijn van mening, gezien de verbreding van de genres voor de investeringsverplichting, dat het wenselijk is het percentage te verhogen om de impact van de verbreding op kosten intensieve producties zoveel als mogelijk te mitigeren. De indieners borgen daarmee dat ondanks die verbreding er nog steeds een substantiële financiële impuls gerealiseerd kan worden op de plek waar dat het hardst nodig is. Op deze manier houden streamingsdiensten vrijheid om te kiezen hoe zij de uit hoofd van deze wet opgedragen investeringsverplichting willen besteden, op een manier die het best bij hun respectievelijke kijkers profiel past. Doordat er krachtens dit amendement enkele extra miljoenen worden geïnvesteerd, zal er nog steeds een impuls zijn voor de meest kosten intensieve genres, zoals films, series en documentaires. Tegelijk is het percentage van 5% niet een te grote drempel voor streamingsdiensten die nog (relatief) nieuw zijn op de Nederlandse markt, en zijn de indieners daarom van mening dat de marktverstorende werking van dit amendement te overzien valt. De indieners zijn van mening dat de 0,5% verhoging bijdraagt aan een duurzame impact van deze wet.

Wuite Van der Graaf

Naar boven