36 176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID WERNER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 181

Ontvangen 27 maart 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, voorgesteld artikel 3.29f, wordt voor de dubbele punt aan het slot van de aanhef, ingevoegd «, waarvan ten minste één van de onder a of b genoemde voorwaarden» en vervalt in onderdeel a «originele».

Toelichting

Het wetsvoorstel invoeren van een investeringsverplichting is echt bedoeld om het Nederlandse cultureel audiovisueel product te beschermen en te waken voor een verdringingssmechanisme van internationale content. De Raad voor Cultuur omschreef dat in 2018 als volgt: «De groeiende aanwezigheid en invloed van grote buitenlandse partijen, met voornamelijk internationale content, brengen echter de levensvatbaarheid van de Nederlandse audiovisuele sector in gevaar. Het bereik van Nederlandse programma aanbieders – zowel commercieel als publiek – vermindert door de groei van de buitenlandse betaal- en superplatforms en hun grote, voornamelijk internationale, aanbod. Er is sprake van een verdringingsmechanisme: als je kijkt naar het een, sluit je het ander uit. Dat leidt op termijn tot een winner takes all-markt.»

In het wetsvoorstel invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product zijn vier criteria opgesteld waarvan een productie aan twee van de vier moet voldoen. Om te voldoen aan het criterium onder a moet het originele scenario in overwegende mate in het Nederlands of Fries zijn opgesteld. Onder b geldt dat de hoofdpersonages zich in overwegende mate in het Nederlands of Fries moeten uitdrukken. Onderdeel c houdt in dat het scenario van een productie moet zijn gebaseerd op een literair werk dat origineel in het Nederlands of Fries is verschenen. Onder d moet een productie als hoofdthema de Nederlandse cultuur, geschiedenis, maatschappij (in brede zin) of politiek hebben.

Indieners van het amendement vinden het wenselijk dat het Nederlandse cultureel audiovisueel product echt beschermd wordt en dat daarom in alle producties de Nederlandse of Friese taal gehoord wordt. Daarom wordt middels dit amendement voorgesteld dat er geen sprake mag zijn van scenario’s die vertaald gaan worden van het Nederlands naar een andere taal en wordt daarom het woord «origineel» in criteria a geschrapt. Tevens wordt voorgesteld dat een productie moet voldoen aan twee van de vier criteria, waarbij criteria c en d niet gecombineerd kunnen worden.

Werner Martin Bosma Pouw-Verweij Van der Plas


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting en de ondertekening.

Naar boven