36 176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 22 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat deze wet mede beoogt om mensen die bijdragen aan het creëren van Nederlandse audiovisuele producties een betere positie te geven;

verzoekt het kabinet in overleg met de sector ervoor zorg te dragen dat de producties die via de investeringsverplichting het licht zullen zien, ook een bijdrage leveren aan het bereiken van fair pay binnen de Nederlandse audiovisuele sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Mohandis

Westerveld

Wuite

Naar boven