36 140 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), alle voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 juli, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juli.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (vierde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting 2022 incl. NvW, eerste sup en ISB's

Mutaties vierde incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

26.470.559

12.282.384

183.316.972

64.000

18.000

1.020

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Belastingen

3.274.531

3.085.077

177.279.914

23.400

17.700

0

2

Financiële markten

– 515.553

53.548

34.145

0

0

0

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

5.247.451

1.560.368

1.813.183

40.000

0

1.020

4

Internationale financiële betrekkingen

1.546.143

402.843

325.026

0

0

0

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.089.926

221.926

129.391

0

0

0

6

Btw-Compensatiefonds

3.679.137

3.679.137

3.679.137

0

0

0

9

Douane

675.112

675.112

605

0

0

0

13

Toeslagen

1.822.773

1.962.185

0

600

300

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

8

Apparaat kerndepartement

373.358

373.358

55.571

0

0

0

10

Nog onverdeeld

277.681

268.830

0

0

0

0

Naar boven