36 138 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 21 december 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na het opschrift van paragraaf 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15a. Evaluatie

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud 3 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd wordt. Het wetsvoorstel raakt de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van het internet. Met name de uitvoering van verwijderingsbevelen kan in de praktijk tot ernstige inperking van de mensenrechten leiden. Daarom is het goed dat de Kamer over 3 jaar wordt geïnformeerd over de gevolgen van deze wet in de praktijk en in het bijzonder de praktijk van verwijderingsbevelen.

Leijten

Naar boven