Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 120 XIV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Ontvangen 25 mei 2022

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de Minister voor Natuur en Stikstof,H. Staghouwer

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie vanvan Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3=1+2) stand na 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.871.805

1.965.505

92.314

481.093

305.489

4.842

2.352.898

2.270.994

97.156

           
 

Beleidsartikelen

         

21

Land- en tuinbouw

768.556

653.967

32.770

138.153

124.600

0

906.709

778.567

32.770

22

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

269.321

462.658

44.651

157.143

910

4.380

426.464

463.568

49.031

23

Kennis en innovatie

229.587

244.539

12.107

20.534

14.716

335

250.121

259.255

12.442

24

Uitvoering en toezicht

431.301

431.301

0

72.439

72.439

0

503.740

503.740

0

        

0

0

0

 

Niet-beleidsartikelen

      

0

0

0

50

Apparaat

150.403

150.403

2.786

12.750

12.750

127

163.153

163.153

2.913

51

Nog onverdeeld

22.637

22.637

0

80.074

80.074

0

102.711

102.711

0

Wijziging begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting 2020) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1.

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.986

34.986

27.177

3.694

11.709

 
 

Subtotaal

34.986

34.986

27.177

3.694

11.709

 
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (2021)

     

41.187

 

Subtotaal

     

41.187

 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (2022)

      
 

Totaal

34.986

34.986

27.177

3.694

11.709

41.187

Suppletoire begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (Eerste suppletoire begroting 2022) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Baten-lastenagentschap NVWA

460.758

460.758

40.176

40.176

 

Totaal

460.758

460.758

40.176

40.176

Suppletoire begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (Eerste suppletoire begroting 2022) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Baten-lastenagentschap NVWA

17.069

8.750

1.337

2.300

Totaal

17.069

8.750

1.337

2.300

Suppletoire begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (Eerste suppletoire begroting 2022) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Baten-lastenagentschap NVWA

233.474

233.474

233.474

27.935

27.935

27.935

Totaal

233.474

233.474

233.474

27.935

27.935

27.935

Naar boven