36 030 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (eerste incidentele suppletoire begroting inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 26 januari 2022. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 26 januari 2022, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 26 januari 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (eerste incidentele suppletoire begroting inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties

   

incl. NvW en amendementen

incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15.697.219

15.723.646

1.570.467

35.000

35.000

0

               
 

Beleidsartikelen

           

31

Politie

6.676.221

6.697.317

500

0

0

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.871.734

1.871.734

198.130

0

0

0

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.466.556

1.470.556

1.280.049

0

0

0

34

Straffen en Beschermen

3.251.466

3.251.466

82.382

0

0

0

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

525.752

525.752

2.000

35.000

35.000

0

37

Migratie

1.203.364

1.203.364

3.000

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Apparaat Kerndepartement

461.196

462.527

4.406

0

0

0

92

Nog onverdeeld

237.817

237.817

0

0

0

0

93

Geheim

3.113

3.113

0

0

0

0

Naar boven