36 025 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting)

A BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2022

Ter informatie zend ik u hierbij, overeenkomstig de vereisten van artikel 2.27, tweede lid, Comptabiliteitswet 2016, de vierde incidentele suppletoire begroting 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin aanvullende uitgaven inzake COVID-19 budgettair zijn verwerkt. Vanwege de beheersing van het coronavirus wordt in het belang van het Rijk conform artikel 2.27, tweede lid gehandeld. Over de beleidsmatige inhoud van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer recentelijk geïnformeerd middels de brief Stand van zaken Covid-19 van 14 december 2021 met kenmerk Kamerstukken II 2021/22, 25 295, nr. 1638, de Stand van zakenbrief Covid-19 van 14 januari 2022 met kenmerk 3306279-1022966-PDC19, Maatregelenbrief Covid-19 van 25 januari 2022 met kenmerk 3312433-1023735-PDC19 en de brief Aanschaf zuurstofconcentratoren van 23 december 2021 met kenmerk 3301294-1022350-GMT.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Naar boven