36 018 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 26 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 26 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 26 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

8.360.272

8.580.470

1.097.581

294.790

308.432

0

               
 

Beleidsartikelen

7.764.459

7.824.657

1.008.288

294.790

308.432

0

1

Openbaar bestuur en democratie

96.576

96.576

24.765

0

0

0

2

Nationale veiligheid

344.621

344.621

14.714

0

0

0

3

Woningmarkt

4.592.084

4.662.089

354.100

0

0

0

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

764.293

754.486

91

44.790

58.432

0

5

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

122.548

122.548

3.824

0

0

0

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

242.684

242.684

448

0

0

0

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

193.597

193.597

64

0

0

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

137.948

137.948

120.282

0

0

0

10

Groningen versterken en perspectief

1.270.108

1.270.108

490.000

250.000

250.000

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

595.813

755.813

89.293

0

0

0

11

Centraal apparaat

584.253

584.253

89.293

0

0

0

12

Algemeen

11.560

171.560

0

0

0

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

X Noot
1

Inclusief de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35 925 VII, nr. 1), de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35 925 VII, nr. 50) en de amendementen op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35 925 VII, nr. 12; Kamerstukken II 2021/22, 35 925 VII, nr. 52).

Naar boven