35 992 Versterking functies Tweede Kamer

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BISSCHOP

Voorgesteld 9 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wetgevende taak de kern vormt van de staatsrechtelijke functie van het parlement;

overwegende dat om die taak goed uit te kunnen voeren er voldoende tijd in het plenaire schema moet zijn;

overwegende dat het rapport «Versterking functies Tweede Kamer, meer dan de som der delen» de aanbeveling doet één dag op het schema te reserveren voor het behandelen van wetgeving;

verzoekt het Presidium om tot het zomerreces een proef te houden, waarbij elke woensdag gereserveerd wordt voor het behandelen van wetgeving en deze proef na het zomerreces te evalueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Bisschop

Naar boven