35 992 Versterking functies Tweede Kamer

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN PLOUMEN EN PATERNOTTE

Voorgesteld 9 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het vertrouwen in de politiek sterk is gedaald en de democratie versterking behoeft;

overwegende dat met name mensen uit regio's met een grote afstand tot Den Haag zich slecht gehoord en vertegenwoordigd voelen;

verzoekt het Presidium voorstellen uit te werken om periodiek te vergaderen op locaties gespreid over het land,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

Paternotte

Naar boven