35 984 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de koninklijke familie een omvangrijke kunstcollectie heeft, met werken waarvan het goed denkbaar is dat in de toekomst besloten wordt dat we die voor Nederland willen behouden;

constaterende dat het vermogen van de koninklijke familie voor een omvangrijk deel direct dan wel indirect tot stand gekomen is met dank aan de Nederlandse belastingbetaler;

verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de koninklijke familie teneinde te komen tot een eerste recht op koop wanneer zij besluiten werken te willen gaan verkopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Naar boven