35 967 Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samen te voegen tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en rechtsopvolging

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Voorne aan Zee ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee wordt de op te heffen gemeente Hellevoetsluis aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne wordt de nieuwe gemeente Voorne aan Zee aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

§ 2. Wijziging van andere wetten

Artikel 5

Met ingang van de datum van herindeling wordt in bijlage II bij de Crisis- en herstelwet, onder categorie Aa. Overige ruimtelijke projecten, in 25, «Hellevoetsluis» vervangen door «Voorne aan Zee».

Artikel 6

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in de tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, van de Kieswet, in de tweede kolom van kieskring 14 «Brielle», «Hellevoetsluis» en «Westvoorne» en wordt in alfabetische rangschikking ingevoegd «Voorne aan Zee».

Artikel 7

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in bijlage 2. behorende bij artikel 1.11, eerste lid, onderdeel o, en tweede lid, onderdeel j, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II, «Brielle», «Hellevoetsluis» en «Westvoorne» en wordt in alfabetische rangschikking ingevoegd «Voorne aan Zee».

Artikel 8

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in artikel 12 van de Wet op de rechterlijke indeling «Brielle», «Hellevoetsluis» en «Westvoorne» en wordt in alfabetische rangschikking ingevoegd «Voorne aan Zee».

Artikel 9

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s, onder Rotterdam-Rijnmond, «Brielle», «Hellevoetsluis» en «Westvoorne» en wordt in alfabetische rangschikking ingevoegd «Voorne aan Zee».

§ 3. Inwerkingtreding

Artikel 10

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Kaart, genoemd in artikel 2

Kaart, genoemd in artikel 2
Naar boven