35 962 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 februari 2022

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

ENIG ARTIKEL

In artikel II, wijziging van de Wet flexibel werken, wordt aan artikel 2b, eerste lid, na de eerste zin een zin ingevoegd, luidende: Het verzoek wordt door de werknemer schriftelijk bij de werkgever ingediend.

Toelichting

Aan het eerste lid van artikel 2b van de Wet flexibel werken wordt toegevoegd dat de werknemer een verzoek om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden schriftelijk bij de werkgever moet indienen. Het woord «schriftelijk» wordt toegevoegd om de bepaling in lijn te brengen met andere verzoeken die op grond van de Wet flexibel werken eveneens schriftelijk moeten worden gedaan. Overigens wordt onder schriftelijk mede verstaan langs elektronische weg.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Naar boven