35 958 Regels inzake de coördinatie ten aanzien van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid ten behoeve van het verhogen van de weerbaarheid tegen dreigingen en risico’s (Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid)

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN MUTLUER EN SJOERDSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voorliggende wet vastlegt dat de NCTV als kerntaak het coördineren van beleid en maatregelen in het kader van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid heeft;

overwegende dat ter uitvoering van die kerntaak de NCTV bevoegd wordt analyses uit te voeren en daarbij persoonsgegevens te verwerken;

van mening dat bij de inwerkingtreding van de wet niet meteen duidelijk is hoe die in de praktijk gaat werken;

verzoekt de regering één jaar na inwerkingtreding van de voorliggende wet een invoeringstoets uit te voeren die ten minste ingaat op de vraag of de NCTV de coördinatietaak naar behoren kan uitvoeren zonder dat daarbij de grenzen van die taak overschreden worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mutluer

Sjoerdsma

Naar boven