35 941 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Elfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Normaliter wordt nieuw beleid pas in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Echter, de uitvoering van de maatregelen die in de elfde Incidentele Suppletoire Begroting zijn opgenomen, te weten de tegemoetkoming voor ongeplaceerde (culturele) activiteiten, kan niet wachten tot formele autorisatie van beide kamers der Staten-Generaal, hierom zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Voor de indiending van deze elfde Incidentele Suppletoire Begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd per brief van 24 september over Steun aan de culturele en creatieve sector en herstelplan (Kamerstukken II 2020/21, ...). Zoals in deze brief is aangegeven is het vanaf 25 september weer mogelijk om ongeplaceerde evenementen te laten plaatsvinden. Er geldt echter nog wel een capaciteitsbeperking van 25% op de reguliere capaciteit voor ongeplaceerde evenementen die binnen plaatsvinden. In de Kamerbrief heeft het kabinet aangekondigd dat er € 15,0 miljoen is gereserveerd als tegemoetkoming voor deze evenementen, die niet op volledige capaciteit kunnen doorgaan. Organisatoren van ongeplaceerde evenementen die plaatsvinden tussen 25 september en 13 november kunnen een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming. Om ervoor te zorgen dat het aanvraagloket tijdig kan worden ingericht en de aanvragen nog in 2021 kunnen worden behandeld, kan niet worden gewacht op de Tweede Suppletoire Begroting. Door een tegemoetkoming te bieden, wil het kabinet eraan bijdragen dat evenementen ondanks de beperking kunnen doorgaan.

Omdat niet kan worden gewacht op de Tweede Suppletoire Begroting worden de middelen nu toegevoegd aan de OCW-begroting middels deze elfde Incidentele Suppletoire Begroting. Met het voorgaande wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

B BEGROTINGSTOELICHTING

1. Inhoudelijke toelichting

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties

Technische mutaties

(stand ontwerpbegroting in € miljoen)

(ondergrens in € miljoen)

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

In de Kamerbrief over Steun aan de culturele en creatieve sector en herstelplan (Kamerstukken II, 2020/2021,. .., nr. ..) van 24 september 2021 is gemeld dat op 25 september afscheid wordt genomen van de verplichte 1,5-metermaatregel. Zo kunnen bijna alle culturele instellingen weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Echter, geldt bij ongeplaceerde evenementen die binnen plaatsvinden, in lijn met het OMT-advies, dat maximaal 75% van de capaciteit benut mag worden. Door deze capaciteitsbeperking worden bepaalde (culturele) activiteiten zoals concerten nog getroffen. Het Kabinet reserveert als tegemoetkoming € 15,0 miljoen voor een suppletie-regeling voor de ongeplaceerd evenementen die binnen plaatsvinden. Hierbij zijn de belangrijkste uitgangspunten dat het een vergund evenement is wat door professionele organisatoren wordt georganiseerd, met een minimum bezoekersaantal van 300 personen en dat een culturele component centraal staat.

Via deze elfde Indicidentele Suppletoire Begroting wordt per saldo € 15,0 miljoen incidenteel aan de OCW-begroting toegevoegd.

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 14. Cultuur

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)
 

Vastge-stelde begroting 2021 (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand na 1e suppletoire begroting 2021, inclusief 10e ISB

Mutaties 11e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 11e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

614.519

797.840

15.000

812.840

0

0

0

0

Totale uitgaven

1.299.772

1.414.992

15.000

1.429.992

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

               
                 

Bekostiging

1.103.831

1.182.432

0

1.182.432

0

0

0

0

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen

260.287

267.707

 

267.707

       

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen

307.261

355.295

 

355.295

       

Huisvesting erfgoed

0

0

 

0

       

Beheer en onderhoud collecties erfgoed

0

0

 

0

       

Museale instellingen met een wettelijke taak

256.572

287.995

 

287.995

       

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

23.637

23.867

 

23.867

       

Digitale openbare bibliotheek

16.536

19.118

 

19.118

       

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

12.290

12.537

 

12.537

       

Monumentenzorg

179.340

179.736

 

179.736

       

Archieven incl. Regionale Historische Centra

27.180

29.068

 

29.068

       

Flankerend beleid huisvesting

6.681

6.818

 

6.818

       

Cultuureducatie met Kwaliteit

14.047

291

 

291

       

Subsidies (regelingen)

128.036

161.161

15.000

176.161

0

0

0

0

Verbreden inzet cultuur

7.454

7.620

 

7.620

       

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

7.399

8.356

 

8.356

       

Programma leesbevordering

3.850

4.215

 

4.215

       

Creatieve Industrie

2.085

1.437

 

1.437

       

Monumentenzorg

135

137

 

137

       

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

 

0

       

Specifiek cultuurbeleid

105.289

134.700

15.000

149.700

       

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

1.824

4.696

 

4.696

       

Opdrachten

22.692

24.861

0

24.861

0

0

0

0

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

2.091

1.634

 

1.634

       

Monumentenzorg

0

0

 

0

       

Archeologie

0

0

 

0

       

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

 

0

       

Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

8.004

13.169

 

13.169

       

Overige opdrachten

12.597

10.058

 

10.058

       

Bijdragen aan agentschappen

42.315

43.562

0

43.562

0

0

0

0

Nationaal Archief

42.315

43.562

 

43.562

       

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.898

2.976

 

2.976

0

0

0

0

Ontvangsten

494

13.308

 

13.308

0

0

0

0

Toelichting

Het financieel instrument «Subsidies (regelingen)» wordt in 2021 incidenteel verhoogd met € 15,0 miljoen.

Naar boven