35 932 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen)

Nr. 13 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 10 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en in de tekst wordt «artikel 1.7» vervangen door «het eerste lid (nieuw)».

2. Voor onderdeel 2 (nieuw) wordt een aanhef geplaatst en een onderdeel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst..

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het percentage, genoemd in het eerste lid, wordt op 1 januari 2022 bij ministeriële regeling gewijzigd met het product van de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001en de factor iw, bedoeld in artikel 10.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en wordt vastgesteld door het te vervangen percentage te vermenigvuldigen met dit product.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel om bij wijziging van de WOZ-waarde de hoogte van de verhuurderheffing te bevriezen. Indiener is van mening dat zolang de verhuurderheffing niet is afgeschaft de heffing in ieder geval niet mag stijgen. Jaarlijks zien we dat de verhuurderheffing blijft toenemen doordat de WOZ-waarde van het onroerend goed blijft stijgen. Niet alleen zorgt dit ervoor dat er minder betaalbare woningen kunnen worden gebouwd, het vermindert ook nog eens de effectiviteit van kortingen die gegeven worden op de verhuurderheffing. De bevriezing van de hoogte van de verhuurderheffing wordt in het amendement geregeld voor 2022 door het tarief van de heffing te laten veranderen in gelijke mate met de stijging van de WOZ-waarde.

Op 1 januari 2022 wordt het percentage van de verhuurderheffing eerst vastgesteld op «0,332» en vervolgens wordt het voorgestelde artikel 1.7, tweede lid, toegepast.

Het amendement leidt tot een structurele budgettaire derving van € 85 miljoen.

Nijboer Bromet Beckerman

Naar boven