35 932 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen)

Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 8 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A wordt «0,332» vervangen door «0».

II

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

De artikelen 2.5, 2.6 en 2.7 vervallen.

Toelichting

Dit amendement verlaagt het tarief van de verhuurderheffing naar nul. Hiermee wordt de belastingmaatregel afgeschaft. De indiener is van mening dat met deze maatregel woningcorporaties meer kunnen bouwen, huurprijzen kunnen matigen en beter onderhoud kunnen plegen aan het woningbestand. Het is een manier om woningcorporaties meer financiële ademruimte te geven om mee te helpen aan de oplossing voor de woningnood. Door deze maatregel kunnen woningcorporaties bijna 100.000 betaalbare woningen extra bouwen en wordt 60.000 fte aan werkgelegenheid gecreëerd. Daarnaast zorgt deze maatregel ervoor dat de woningvoorraad sneller kan worden verduurzaamd en de doelstellingen uit het klimaatakkoord sneller in zicht komen. De maatregel wordt bekostigd door een hoger vennootschapsbelastingtarief. De gelden die door deze maatregel vrijkomen ten behoeve van de woningcorporaties worden gebruikt om extra woningen te bouwen, de bestaande voorraad te verduurzamen en te onderhouden en de huurprijzen te matigen.

Het afschaffen van de verhuurheffing kost 1,2 miljard euro gelet op de motie Hermans.

Door het tarief van de verhuurderheffing op nul te stellen vervalt de mogelijkheid om heffingsverminderingen te verzilveren.

Beckerman Alkaya Bromet Nijboer


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.

Naar boven