35 929 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten)

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 april 2022

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel II wordt «2022» vervangen door «2023».

TOELICHTING

Met de wijziging van het voorgestelde artikel II wordt geregeld dat, nadat het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten tot wet is verheven, die wet niet langer in werking treedt met ingang van 1 januari 2022, zoals thans nog is opgenomen, maar met ingang van 1 januari 2023.

De Staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij

Naar boven