35 927 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

Nr. 13 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 oktober 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Artikel XXII wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel B wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 59, eerste lid, onderdeel c, eerste aandachtsstreepje, wordt «€ 0,09068» vervangen door «€ 0,02135».

2. Na onderdeel C wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

D

In artikel 63, eerste lid, wordt «€ 462,62» vervangen door «€ 652,70».

2

Na artikel XXII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel XXIIA

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2023 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 59, eerste lid, onderdeel c, eerste aandachtsstreepje, wordt het tarief verhoogd met € 0,06933.

B

In artikel 63, eerste lid, wordt het bedrag verlaagd met € 190,08.

TOELICHTING

1. Algemeen

Recent is er sprake van een uitzonderlijke situatie op de gasmarkt. De energieprijzen, en in bijzonder die van gas, zijn in de afgelopen maanden fors gestegen. Deze stijging leidt ook tot een toename van de energierekening van huishoudens en bedrijven. Het kabinet heeft op 15 oktober 2021 aangekondigd voornemens te zijn deze stijging van de energierekening te dempen via twee tijdelijke maatregelen in 2022.1

Allereerst verhoogt het kabinet in 2022 incidenteel de belastingvermindering in de energiebelasting met € 190,08. Dit komt neer op een verhoging van € 230 inclusief btw. De belastingvermindering is een vaste korting op het energiebelastingdeel van de energierekening en geldt per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie (onder andere woningen en kantoorpanden), ongeacht het verbruik. Als gevolg van deze aanpassing komt de totale belastingvermindering in 2022 neer op € 789,77 inclusief btw. Tevens wordt in de energiebelasting voor heel 2022 incidenteel het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit met € 0,06933 per kWh exclusief btw verlaagd. Dit staat voor een huishouden met een gemiddeld verbruik ongeveer gelijk aan een verlaging van circa € 200 inclusief btw.2 Zie ook tabel 1.

Tabel 1: aanpassing tarief 1e schijf elektriciteit (energiebelasting)

Basispad – tarief 2022 (inclusief indexatie)

9,186 cent

Basispad – tarief 2022 (exclusief indexatie)

9,068 cent

Mutatie (exclusief btw)

6,933 cent

Nieuw tarief 2022 (exclusief indexatie)

2,135 cent

Nieuw tarief 2022 (inclusief indexatie)

2,163 cent

Een huishouden met een gemiddeld verbruik ontvangt door deze twee aanpassingen in totaal een tegemoetkoming van ongeveer € 430 inclusief btw voor 2022. Door deze maatregelen treedt er ook voor bedrijven een lastenverlichting op. Door het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit te verlagen, vindt deze lastenverlichting gerichter bij het mkb plaats en wordt verdere elektrificatie gestimuleerd. Bijkomend effect van deze maatregel is dat het tarief in de eerste schijf voor elektriciteit in 2022 tijdelijk lager is dan het tarief in de tweede schijf.

Budgettaire gevolgen

De tijdelijke verhoging van de belastingvermindering leidt in 2022 tot een budgettaire derving van 1.546 miljoen euro. Het tijdelijk verlagen van het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit leidt in 2022 tot een budgettaire derving van 1.668 miljoen euro. De totale budgettaire derving bedraagt afgerond 3,2 miljard euro in 2022, waarvan 2,7 miljard euro terecht komt bij huishoudens en 0,5 miljard euro bij bedrijven. Zie ook tabel 2.

Tabel 2: Budgettaire gevolgen per maatregel (bedragen in miljoen euro).
   

Totaal

Huishoudens

Bedrijfsleven

Verhoging belastingvermindering

230 euro per elektriciteitsaansluiting (inclusief btw)

– € 1.546

– € 1.437

– € 109

Tariefverlaging elektriciteit 1e schijf (EB)

6,933 eurocent per kWh (excl. btw)

– € 1.668

– € 1.259

– € 409

Totaal – 2022

 

– € 3.214

– € 2.696

– € 518

Uitvoeringsgevolgen

De Belastingdienst heeft deze nota van wijziging beoordeeld met een uitvoeringstoets. De Belastingdienst acht de beschreven maatregelen uitvoerbaar per 1 januari 2022. De uitvoeringstoets op de wijzigingen is als bijlage bij deze nota gevoegd3.

2. Onderdeelsgewijs

Onderdeel 1 (artikel XXII)

Artikel XXII (artikelen 59 en 63 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

In onderdeel 1 wordt voorgesteld het energiebelastingtarief van de eerste schijf voor elektriciteit in artikel 59, eerste lid, onderdeel c, eerste aandachtsstreepje, van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) van € 0,09068 te verlagen tot € 0,02135. Doordat vervolgens de inflatiecorrectie met behulp van de tabelcorrectiefactor (voor 2022 bedraagt deze 1,013), bedoeld in artikel 90 Wbm, nog bij de jaarlijkse bijstellingsregeling zal worden toegepast, wordt het laatst genoemde tarief effectief € 0,02163. Tevens wordt voorgesteld de belastingvermindering in de energiebelasting opgenomen in artikel 63, eerste lid, Wbm van € 462,62 te verhogen tot € 652,70.

Onderdeel 2 (artikel XXIIA)

Artikel XXIIA (artikelen 59 en 63 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

Om in het basispad voor de energiebelasting op te nemen dat de wijzigingen van de energiebelasting in onderdeel 1 incidenteel en voor 1 jaar zijn, worden in onderdeel 2 de maatregelen uit onderdeel 1 met ingang van 1 januari 2023 weer teruggedraaid. Daartoe wordt het energiebelastingtarief van de eerste schijf voor elektriciteit in artikel 59, eerste lid, onderdeel c, eerste aandachtsstreepje, van de Wbm verhoogd. Tevens wordt de belastingvermindering in de energiebelasting die is opgenomen in artikel 63, eerste lid, Wbm verlaagd.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief


X Noot
1

Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 15 oktober 2021, nr. 2021Z18173.

X Noot
2

Het Planbureau voor de Leefomgeving raamt in de nog te publiceren Klimaat- en Energie Verkenning (KEV) 2021 het gemiddelde aardgasverbruik per huishouden voor 2022 op 1.170 m3en de gemiddelde elektriciteitslevering op 2.384 kWh. Doordat er een onzekerheid is over de toekomstige ontwikkelingen is er ook onzekerheid in de raming van deze gemiddelden. Deze bandbreedte is opgenomen in de KEV 2021.

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven