35 927 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

Nr. 127 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 april 2022

Graag bied ik u aan een technische briefing te organiseren over box 3 voorafgaand aan het debat dat gepland staat voor 20 april a.s.

Het arrest van de Hoge Raad van 24 december vorig jaar heeft vergaande consequenties. Het bieden van passend rechtsherstel en een solide stelsel voor de toekomst, dat goed uitvoerbaar is en dat betrokken burgers zo veel mogelijk ontzorgt, hebben voor mij de grootste prioriteit. Bij de uitwerking van verschillende varianten voor rechtsherstel en spoedwetging wordt de complexiteit van de materie steeds duidelijker. Keuzes over oplossingen op afzonderlijke onderdelen hangen met elkaar samen en zijn in samenhang bepalend voor de effecten. Bovendien hebben alle opties naast voordelen ook nadelen en maken juridische risico’s het nodig om te denken in scenario’s. Daarom lijkt een technische briefing mij zeer behulpzaam als eerste stap in het betrekken van uw Kamer bij de besluitvorming. Vervolgens wil het kabinet komen met een richtingennotitie voor het verdere politieke gesprek.

Van de gelegenheid maak ik gebruik u over twee andere punten te informeren. Ten eerste: in reactie op het schriftelijk overleg (Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 1482) heb ik aangegeven binnen twee maanden een lijst te delen met alle uitgebrachte adviezen (interne en externe, inclusief de landsadvocaat) over box-3 vanaf 2010, in het bijzonder over de vraag of de box 3-tarieven mogelijk een schending van het eerste protocol van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens opleveren. De inventarisatie is een eind gevorderd, maar nog niet gereed. Ik heb wat meer tijd nodig om de stukken te kunnen delen. Uw Kamer ontvangt deze stukken tegelijkertijd met de richtingennotitie (Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 2464).

Het tweede punt betreft de voorlopige aanslagen 2022 (VA 2022). Met de brief van 28 februari 2022 heb ik uw Kamer geïnformeerd hoe ik daarmee om wil gaan (Kamerstukken 31 066 en 35 927, nr. 983). De voorlopige aanslagen kunnen voor belanghebbenden met een box 3-inkomen te hoog zijn vastgesteld. Zij worden op korte termijn geïnformeerd dat geen (dwang)invorderingsmaatregelen zullen worden genomen en dat geen invorderingsrente gerekend zal worden bij overschrijding van de laatste betaaltermijn. De invordering blijft gepauzeerd tot het box 3-inkomen correct is vastgesteld, dus tot een nieuwe correcte VA 2022 is vastgesteld of tot een definitieve aanslag over belastingjaar 2022 is opgelegd.

De Staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij

Naar boven