35 925 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2021

Tijdens het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2020 d.d. 24 juni 2021, is een motie ingediend en aangenomen (motie van het lid Kuik c.s.; Kamerstuk 35 830 XVII, nr. 8). De motie verzoekt zeker te stellen dat een call voor nieuwe PDP’s tijdig uitgezet wordt voor financiering met aanvang januari 2022, de evaluatie van de PDP’s vergezeld van een appreciatie zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, uiterlijk voor presentatie van de miljoenennota, en met voorstellen te komen hoe een meerjarige verlenging van PDP’s binnen de begroting van BHOS opvolging kan krijgen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, middels de raamovereenkomst evaluaties, Ecorys geselecteerd voor de externe evaluatie van het Fonds Product Development Partnerships III (PDP III). Met deze evaluatie is uitvoering gegeven aan de motie van het lid Kuik; Kamerstuk 35 570 XVII, nr. 23. Ecorys is begin september gestart met deze evaluatie. Het evaluatierapport zal half november worden opgeleverd en vergezeld van een appreciatie met de Tweede Kamer worden gedeeld. Dit is helaas niet voor de presentatie van de miljoenennota gelukt, zoals verzocht in de motie.

Het evaluatierapport vormt een belangrijke informatiebron voor de verdere vormgeving van de financiering van PDP’s. Mede op basis hiervan, zal een voorstel worden ontwikkeld voor de vormgeving van een nieuw kader voor meerjarige financiering van PDP’s. Om dit te kunnen financieren zijn in de BHOS begroting voor 2022 binnen artikel 3.1, de benodigde extra middelen vrijgemaakt.

Het subsidieplafond voor subsidiering zal in januari 2022 kunnen worden gepubliceerd. Dit betreft een internationale subsidietenderprocedure. De PDP’s die momenteel onder het PDP III kader worden gefinancierd, kunnen meedingen en zijn geïnformeerd over het tijdpad. Op basis hiervan zal besluitvorming plaatsvinden over de te financieren PDP’s lastens het nieuwe PDP IV kader. Verwachting is dat PDP IV in juli 2022 van start zal kunnen gaan. Omdat de PDP’s door verschillende donoren worden gefinancierd, leidt dit naar verwachting niet tot vertraging of stopzetting van onderzoek en productontwikkeling.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Th.J.A.M. de Bruijn

Naar boven