35 925 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID HAMMELBURG C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131

Ontvangen 25 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In Artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 7.500 (x € 1.000).

II

In Artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 7.500 (x € 1.000).

Toelichting

Indieners wensen met dit amendement € 7,5 miljoen toe te kennen aan de middelen voor artikel 3.3 Maatschappelijk Middenveld. Dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte uitgaven van artikel 4.

Corona heeft een keiharde impact gehad op het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden. De maatschappelijke en financiële ruimte voor NGO’s en mensenrechtenactivisten om hun werk te doen, nam aanzienlijk af. Terwijl de financiering voor het maatschappelijk middenveld wereldwijd afneemt, nemen de kosten door Corona toe. De impact op organisaties die zich primair richten op de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen en meisjes, LHB-, trans- en intersekse personen en mensen met een handicap, is onevenredig hard. Hierdoor dreigen organisaties en daarmee de jarenlange duurzame versterking door Nederland deels te worden vernietigd, met alle consequenties van dien. Dit vraagt om extra ondersteuning aan maatschappelijke middenveldorganisaties, gericht op de meest kwetsbare groepen die het hardst zijn getroffen. De met dit amendement vrijgemaakte middelen zijn bestemd voor het Civic Space Fund.

Hammelburg Kuik Gijs van Dijk Van der Lee Ceder


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.

Naar boven