Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 925 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2022

Ontvangen 21 september 2021

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Vastgestelde begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

      
  

TOTAAL

3 670 540

3 265 762

51 574

      
  

Beleidsartikelen

3 670 540

3 265 762

51 574

      

1

 

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

575 216

550 199

6 264

2

 

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

636 000

776 880

 

3

 

Sociale vooruitgang

956 568

847 956

 

4

 

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

1 000 214

815 152

 

5

 

Multilaterale samenwerking en overige inzet

502 542

275 575

45 310

      
Naar boven