35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2021

Bijgaand stuur ik u een addendum op de aan u op 10 december 2021 toegezonden brief «Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS» (Kamerstuk 35 925 XVI, nr. 160). Niet uitgesloten is dat na verzending van dit addendum aan het parlement er alsnog (onvoorziene) verplichtingen ten behoeve van de beheersing van corona moeten worden aangegaan. Mocht hiervan sprake zijn zullen we het parlement hierover informeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Overzicht (beleidsmatige) mutaties na tweede suppletoire begroting 2021 van VWS (Addendum)

In onderstaande tabel zijn alle (beleidsmatige) mutaties die zich hebben voorgedaan na de tweede suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van VWS cijfermatig opgenomen. Bij het toelichten van de mutaties wordt aangesloten bij de overige begrotingstukken zodat vanaf € 2 miljoen een toelichting wordt opgenomen of wanneer deze als (politiek) relevant wordt beschouwd. Deze mutaties worden verwerkt in de Slotwet van het Ministerie van VWS.

Art.

Omschrijving

x € 1.000

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.872.278

413.036

413.577

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Volksgezondheid

149.297

1.278

 
 

1. Gezondheidsbeleid

24.345

1.326

 
 

2. Ziektepreventie

120.000

0

 
 

3. Gezondheidsbevordering

– 48

– 48

 
 

4. Ethiek

5.000

0

 

2

Curatieve Zorg

18.222

– 47.888

– 46.600

 

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

– 47.450

– 47.450

 
 

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

65.672

– 438

 

3

Langdurige zorg en ondersteuning

840.815

– 1.034

 
 

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

– 1.034

– 1.034

 
 

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

841.849

0

 

4

Zorgbreed beleid

398.222

503

 
 

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

2.200

0

 
 

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

333.000

0

 
 

3. Informatiebeleid

13.297

39

 
 

4. Inrichting Zorgstelsel

49.725

464

 

6

Sport en bewegen

200

200

 

4. Sport verenigt Nederland

200

200

 

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

1.814

0

 
 

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II en de herinnering aan WO II

1.814

0

 

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

460.000

460.000

460.000

 

Zorgtoeslag

460.000

460.000

460.000

 

Niet-beleidsartikelen

     

10

Apparaatsuitgaven

3.708

– 23

177

 

Kerndepartement

3.701

– 30

177

 

SCP en raden

7

7

 

Artikel 1 Volksgezondheid

2. Ziektepreventie

De verplichtingenruimte wordt met € 120 miljoen opgehoogd, zodat een optie benut kan worden op extra vaccins in 2022, die aangepast kunnen worden aan de Omikron-variant. Dit in verband met de zorgen die bestaan rondom de potentiële impact van deze variant. Hierover wordt uw Kamer in een vertrouwelijke brief nog nader geïnformeerd. De kasuitgaven worden in 2022 verwacht.

Naar boven