35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Nr. 83 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2021

Hierbij informeer ik uw Kamer over de beleidsmatige mutaties die na de Najaarsnota 2021 (Kamerstuk 35 975, nr. 1) en de bijbehorende 2e suppletoire wet zijn opgetreden op de begroting van SZW (Kamerstuk 35 975 XV) (zie bijlage).

Deze mutaties zullen verwerkt en nader toegelicht worden in de Slotwet 2021 van SZW.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.D. Wiersma

BIJLAGE

Subsidie NL leert door (artikel 1; verplichtingen € 16 mln)

Het totale bedrag dat voor het aangaan van verplichtingen beschikbaar is ten behoeve van de subsidieregeling NL leert door, is niet op de juiste wijze verdeeld geweest over de afgelopen twee jaar. Dit heeft in 2020 geleid tot een onderbesteding van ruim € 16 mln op het verplichtingenbudget en leidt in 2021 tot een overschrijding van het verplichtingenbudget van € 16 mln.

Nabetaling bbz en TOZO (artikel 2; € 6 mln)

In de raming van de uitgaven voor de bbz en Tozo bij Najaarsnota was onvoldoende rekening gehouden met de post nabetalingen. Per saldo gaat het om een bedrag van € 6 mln voor beide regelingen samen.

Uitvoeringskosten subsidieregeling praktijkleren (artikel 5; € 2,4 mln)

In december is er een opdracht verstrekt aan RVO Nederland voor de uitvoering van de subsidieregeling «Praktijkleren in de derde leerweg». De uitvoeringkosten bedragen in totaal € 3 mln verspreid over de jaren 2021–2024. Hiermee is een meerjarige verplichting gemoeid van € 3 mln, waarvan € 0,6 mln tot uitbetaling komt in 2021 en de overige bedragen in de jaren 2022–2024. Dit leidt tot een overschrijding van het verplichtingenbudget in 2021 met € 2,4 mln. Voor de kasbetalingen is er per jaar voldoende budget.

Onderzoek Kinderopvang (artikel 7; verplichtingen € 1,4 mln)

Er is een meerjarige onderzoeksopdracht verstrekt voor de jaarlijkse Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Het gaat om een contract van in totaal € 2,8 mln voor 5 jaar waarvoor in 2021 de meerjarige verplichting is aangegaan. Hiervoor is in 2021 onvoldoende verplichtingenbudget beschikbaar, hetgeen tot een overschrijding van € 1,4 mln leidt. Voor de kasbetalingen is er per jaar voldoende budget.

Herstelactie toeslagen WKB (artikel 10; € 4 mln)

De verwachting was dat in 2021 € 41 mln zou worden uitgekeerd aan ouders in verband met de herstelactie kindgebonden budget. In totaal is in 2021 € 45 mln uitgekeerd. De hogere uitgaven komen voort uit betalingen die eerder zijn uitgevoerd en anders in 2022 plaats zouden vinden. Uw Kamer wordt uiterlijk in januari 2022 middels een aparte brief geïnformeerd over de afronding van de herstelactie kindgebonden budget.

Naar boven