35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID BELHAJ C.S.

Ontvangen 2 december 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.300 (x € 1.000).

II

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.300 (x € 1.000).

Toelichting

Het programma Participatie en Taal is erop gericht asielzoekers te helpen mee te draaien in onze maatschappij. Het programma biedt o.a. ondersteuning bij het vinden van vrijwilligerswerk, begeleiding naar betaald werk en taallessen aan kansrijke asielzoekers. Voor een verdere succesvolle integratie van nieuwkomers is het belangrijk dat zij kunnen meedoen vanaf dag één. De indieners achten het daarom belangrijk dat het programma Participatie en Taal ook in het jaar 2022 doorgang kan vinden. Dit amendement regelt dat er 1,3 miljoen wordt vrijgemaakt voor het programma Participatie en Taal in het jaar 2022. De dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte beleidsondersteunende budgetten van artikel 13.

Belhaj Ceder Palland

Naar boven