35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 19

Voorgesteld 30 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat per 1 januari 2022 het nieuwe inburgeringsstelsel van start gaat;

constaterende dat op dit moment ruim duizenden nieuwkomers in het oude stelsel instromen;

overwegende dat dit een stelsel is met vele tekortkomingen;

verzoekt de regering voor de doelgroep die nog onder de Wet Inburgering 2013 valt uiterste inspanningen te verrichten om samen met gemeenten oplossingsrichtingen te verkennen binnen het bestaande wettelijk en financieel kader met als doel om zo veel mogelijk inburgeraars maximaal te laten profteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 en daarover met elkaar in gesprek te blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Maatoug

Palland

Agnes Mulder

Van Baarle

Naar boven