35 925 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 november 2021

Naar aanleiding van de motie van het lid Geurts (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 81) over een samenwerkingsambassadeur in de landbouw is de heer Ferd Crone aangesteld als kwartiermaker. Zijn advies «Vertrouwen in samenwerking door en met de landbouw» bied ik uw Kamer aan1.

Ten behoeve van zijn advies heeft de kwartiermaker met meer dan 40 organisaties en deskundigen gesprekken gevoerd. In zijn advies gaat Ferd Crone in op samenwerkingsvormen in de agrarische sector, het structureren van samenwerking en de invloed van samenwerking op het verdienvermogen van agrariërs.

Het advies bevat waardevolle aanbevelingen voor de rol die een samenwerkingsambassadeur kan vervullen voor de agrarische sector. Benadrukt wordt dat voorwaarde daarvoor is dat de overheid de agrarische sector perspectief biedt met heldere, meerjarige doelen en ondersteunend beleid. Mede om die reden laat ik de opvolging en uitwerking van het advies «Vertrouwen in samenwerking door en met de landbouw» over aan het volgende kabinet.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven