35 925 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2021

Op 11 oktober 2021 zijn de tarieven voor de diergezondheidsheffing 2022 gepubliceerd in de Staatsblad (Stb. 2021, nr. 492). In de toelichting van dit besluit is de cijfermatige onderbouwing van deze tarieven opgenomen. Hiermee voldoe ik aan mijn toezegging van 21 april 2021 om uw Kamer te informeren over de cijfermatige onderbouwing van de jaarlijkse tariefwijzing van het Diergezondheidsfonds (DGF).

De totale begroting van het Diergezondheidsfonds voor 2022 bedraagt € 34,986 mln. Na aftrek van de rijksbijdrage aan het fonds en de geraamde EU-subsidies blijft een sectorbijdrage over van € 21,129 mln. die wordt verwerkt in een diergezondheidsheffing voor de sectoren.

Deze kostenraming komt voort uit de uitgaven vanuit het fonds van 2018 tot en met 2020, lopende contracten en verwachte veranderingen in deze kosten (inclusief indexatie). Bij het bepalen van de hoogte van de diergezondheidsheffing wordt, naast de kostenraming, tevens gekeken naar de hoogte van de opgebouwde crisisreserves en eventueel opgebouwde tekorten of overschotten.

De verdeling van de kosten tussen overheid en bedrijfsleven is vastgelegd in het convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020–2024. De verdeling van de kosten tussen en binnen de verschillende sectoren is vastgesteld in overleg met de betreffende sectoren.

In maart 2021 zijn de vertegenwoordigers van de rundvee-, varkens-, pluimvee-, geiten- en schapensector over de tariefsaanpassing voor 2022 geconsulteerd. Het conceptbesluit heeft van 28 april 2021 tot en met 26 mei 2021 ter inzage gelegen via internetconsultatie.nl.

Op de internetconsultatie is een reactie binnengekomen, die niet heeft geleid tot aanpassingen van het besluit. Wel zijn de tarieven voor sommige pluimveecategorieën na de consultatie nog marginaal aangepast in verband met afrondingsfouten.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven