Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 925 XIV Vaststelling van de begrotingsstaat/staten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

Ontvangen 21 september 2021

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het agentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds, genoemd in artikel 95a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.742.780

1.845.380

92.314

     
 

Beleidsartikelen

   

21

Land- en tuinbouw

639.806

534.117

32.770

22

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

269.321

462.658

44.651

23

Kennis en innovatie

229.587

244.539

12.107

24

Uitvoering en toezicht

431.026

431.026

0

 

Niet-beleidsartikelen

   

50

Apparaat

150.403

150.403

2.786

51

Nog onverdeeld

22.637

22.637

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Baten

Lasten

Saldo

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

460.758

460.758

0

Totaal

460.758

460.758

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

17.069

8.750

Totaal

17.069

8.750

Vastgestelde begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde Begroting

  
 

Beleidsartikel

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1.

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.986

34.986

27.177

 

Sub-totaal

34.986

34.986

27.177

     
 

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) 2021

  

40.719

 

Sub-totaal

34.986

34.986

67.896

     
 

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) 2022

  

‒ 7.809

 

Totaal

34.986

34.986

60.087

Naar boven