35 925 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

D MOTIE VAN HET LID NANNINGA C.S.

Voorgesteld op 21 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afgelopen jaren steeds 1 miljoen euro beschikbaar is gesteld aan gemeente om de asielopvang problematiek te bestrijden;

constaterende dat een groot deel van de zogeheten (criminele) veiligelanders binnen en buiten de opvanglocaties overlast veroorzaakt of zich schuldig maakt aan criminaliteit;

overwegende dat dit een grote negatieve impact heeft op de samenleving;

overwegende dat gemeenten vaak niet voldoende (financiële) middelen tot hun beschikking hebben om deze problematiek effectief aan te bestrijden;

verzoekt de regering om structureel 5 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de gemeenten die asielzoekers opvangen om zo de asielopvang problematiek effectief te kunnen bestrijden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Nanninga

Berkhout

Van Wely

Naar boven