35 925 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 oktober 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022 komt te luiden:

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15.447.474

15.473.901

1.570.467

         
 

Beleidsartikelen

     

31

Politie

6.674.646

6.695.742

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.868.858

1.868.858

198.130

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.466.556

1.470.556

1.280.049

34

Straffen en Beschermen

3.241.763

3.241.763

82.382

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

291.752

291.752

2.000

37

Migratie

1.202.839

1.202.839

3.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

91

Apparaat Kerndepartement

460.130

461.461

4.406

92

Nog onverdeeld

237.817

237.817

0

93

Geheim

3.113

3.113

0

Toelichting

Algemeen

In de nota van wijziging wordt verdere budgettaire uitwerking gegeven aan de middelen welke aan de begroting van JenV zijn toegevoegd ten uitvoering van de motie Hermans. De middelen zijn bestemd om veiligheid en handhaving te versterken, onder andere door uitbreiding van het aantal wijkagenten en (groene) BOA´s.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 92 nog onverdeeld

De extra middelen voor ondermijning worden geflankeerd door een structurele investering van € 200 mln. in veiligheid. Door deze investering worden partners in het veiligheidsdomein beter toegerust voor de uitdagingen waar zij voor staan. Hiermee versterken we de lokale verankering van de politie (in relatie tot bewoners, lokale ondernemers en scholen), komen er meer (groene) BOA’s op straat en in het landelijk gebied, en geven wij een impuls aan de opsporing op landelijk en regionaal niveau. Daarbij zal geïnvesteerd worden in een digitaal vaardige politie. Daarnaast zal een belangrijke impuls worden gegeven aan de aanpak van (online) seksuele misdrijven, onder meer door geld vrij te maken voor het wetsvoorstel seksuele misdrijven en geven we invulling aan de beschermingsbehoeften van slachtoffers.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per gewijzigd artikel de standen ontwerpbegroting 2022 vóór deze nota van wijziging, de mutaties, en de standen ontwerpbegroting 2022 ná de nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

 

Stand vóór nota van wijziging

15.247.474

14.826.434

14.729.538

14.591.007

14.700.212

92

veiligheid en handhaving

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

 

Stand na de nota van wijziging

15.447.474

15.026.434

14.929.538

14.791.007

14.900.212

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

artikel

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

 

Stand vóór nota van wijziging

15.273.901

14.855.715

14.756.021

14.644.774

14.700.212

92

veiligheid en handhaving

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

 

Stand na de nota van wijziging

15.473.901

15.055.715

14.956.021

14.844.774

14.900.212

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven