35 925 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

Nr. 21 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 november 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022 komt te luiden:

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede nota van wijziging) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15.653.516

15.679.943

1.570.467

         
 

Beleidsartikelen

     

31

Politie

6.676.221

6.697.317

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.871.734

1.871.734

198.130

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.466.556

1.470.556

1.280.049

34

Straffen en Beschermen

3.241.763

3.241.763

82.382

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

491.752

491.752

2.000

37

Migratie

1.203.364

1.203.364

3.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

91

Apparaat Kerndepartement

461.196

462.527

4.406

92

Nog onverdeeld

237.817

237.817

0

93

Geheim

3.113

3.113

0

Toelichting

Algemeen

In de tweede nota van wijziging wordt verdere budgettaire uitwerking gegeven aan de middelen welke na de eerste nota van wijziging zijn toegevoegd aan de begroting van Justitie en Veiligheid.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 31 en artikel 37: Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

In de begroting 2022 is door het demissionaire kabinet € 525 mln. in de periode 2022–2024 beschikbaar gesteld voor de versnelde aanpak verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Het doel is om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis en het realiseren van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050.

De komende 3 jaar ontvangt JenV voor de Politie en het COA € 2,5 mln. voor de programmakosten bij het programma Zon-op-Dak. Hiermee wordt een Programma Zon-op-Dak Politie & COA uitgevoerd waarbij € 25 miljoen euro (75% Nationale Politie, 25% COA) wordt geïnvesteerd in zonnepanelen, gefinancierd conform de reguliere bekostigingsafspraken binnen het Rijk.

Daarnaast wordt bij genoemde diensten de komende 3 jaar € 8 mln. ingezet om lopende projecten op het gebied van energiebesparing te intensiveren.

Tabel 2 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

artikel

dienst

project

2022

2023

2024

31

Politie

programma Zon-op-Dak

375

750

750

37

COA

programma Zon-op-Dak

125

250

250

   

Totaal programma Zon-op-Dak

500

1.000

1.000

           

31

Politie

Energiebesparing

1.200

2.400

2.400

37

COA

Energiebesparing

400

800

800

   

Totaal Energiebesparing

1.600

3.200

3.200

Artikel 32 en artikel 91: Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindigingen

Het kabinet heeft tijdelijke middelen beschikbaar gesteld om een brede aanpak van bedrijfsbeëindigingen te faciliteren voor ondernemers die mede als gevolg van COVID-19 willen stoppen met hun bedrijfswerkzaamheden (Kamerstukken II 2020–2021 35 420, nr. 314). Onder meer wordt voorzien in een tijdelijke regeling (Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie) waarbij rechtspersonen betrekkelijk snel en eenvoudig kunnen worden beëindigd. Daarnaast wordt onder meer in overleg met de praktijk een brede schuldenaanpak uitgewerkt waarin wordt gekeken naar zowel minnelijke als wettelijke beëindigingsbeletselen en wat nodig is om te zorgen dat bij een bedrijfsbeëindiging door de ondernemer altijd de meest efficiënte weg gekozen kan worden en deze niet blijft zitten met zakelijke of persoonlijke restschulden. De extra maatregelen die daarbij getroffen zullen worden, zullen tijdelijk van aard zijn.

Artikel 36: Regeling tegemoetkoming schade 2021

Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheids-regio’s (Wvr). De begrote kosten tot en met het voorjaarsmoment van het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op € 200 mln. Financiering gebeurt uit de algemene middelen. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per gewijzigd artikel de standen ontwerpbegroting 2022 vóór deze nota van wijziging, de mutaties, en de standen ontwerpbegroting 2022 ná de nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 3 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

 

Stand vóór tweede nota van wijziging

15.447.474

15.026.434

14.929.538

14.791.007

14.900.212

31

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

1.575

3.150

3.150

0

0

32

Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindigingen

2.876

1.888

726

0

0

36

Regeling tegemoetkoming schade 2021

200.000

0

0

0

0

37

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

525

1.050

1.050

0

0

91

Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindigingen

1.066

1.066

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

15.653.516

15.033.588

14.934.464

14.791.007

14.900.212

Tabel 4 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

artikel

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

 

Stand vóór tweede nota van wijziging

15.473.901

15.055.715

14.956.021

14.844.774

14.900.212

31

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

1.575

3.150

3.150

0

0

32

Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindigingen

2.876

1.888

726

0

0

36

Regeling tegemoetkoming schade 2021

200.000

0

0

0

0

37

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

525

1.050

1.050

0

0

91

Brede aanpak instrumenten bedrijfsbeëindigingen

1.066

1.066

0

0

0

 

Stand na tweede nota van wijziging

15.679.943

15.062.869

14.960.947

14.844.774

14.900.212

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven