Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 925 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022

Ontvangen 21 september 2021

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vastgestelde begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

174.781

376.298

34.588

     
 

Beleidsartikelen

150.705

352.222

34.588

1

Versterken rechtsstaat

80.415

80.415

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

65.357

65.357

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

201.517

34.588

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

4.933

4.933

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

24.076

24.076

0

6

Apparaat

21.665

21.665

0

7

Nog onverdeeld

2.411

2.411

0

Vastgestelde begrotingsstaat voor het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

42.390

42.390

42.390

     
 

Beleidsartikelen

42.390

42.390

42.390

1

BES-fonds

42.390

42.390

42.390

Naar boven