35 925 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN LEIJTEN

Voorgesteld 14 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit GRECO-rapporten blijkt het advies om te komen tot een afdwingbare set aan regels voor bewindspersonen ten aanzien van integriteit;

constaterende dat het kabinet werkt aan een gedragscode voor bewindspersonen;

verzoekt de regering om te bezien hoe deze gedragscode afdwingbaar of gesanctioneerd kan worden en hiertoe een voorstel te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle

Leijten

Naar boven