35 925 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022

35 925 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 september 2021

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2021 ter informatie1. De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

De septembercirculaires 2021 geven een actueel beeld over de gemeente- en provinciefondsuitkeringen voor 2021 en verder, gebaseerd op de Miljoenennota 2022 van het Rijk.

In het algemeen geldt voor de informatie uit de circulaires het voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Dat geldt dit jaar uiteraard ook.

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven