35 925 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022

Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 december 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt het bedrag van de decentralisatie-uitkeringen voor het uitkeringsjaar 2022 vervangen door € 985.328.000.

B

De begrotingsstaat van gemeentefonds (B) voor het jaar 2022 komt te luiden:

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

35.801.495

35.801.495

35.801.495

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Gemeentefonds

35.801.495

35.801.495

35.801.495

Toelichting

Algemeen

Het kabinet stelt € 30,38 mln. beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten, die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de huidige epidemiologische situatie. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van locaties, het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen en met het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronapandemie beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Art 1. gemeentefonds

De extra middelen worden via decentralisatie-uitkeringen verstrekt vanaf artikel 1 van de begroting van het gemeentefonds.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn de standen van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de ontwerpbegroting 2022 vóór de derde nota van wijziging, de mutaties en de standen ontwerpbegroting 2022 na de derde nota van wijziging meerjarig opgenomen. Deze incidentele mutatie kent geen meerjarige doorwerking.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

             

1

Gemeentefonds

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

35.771.115

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (covid-19)

30.380

0

0

0

0

 

Stand na derde nota van wijziging

35.801.495

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

             
 

Totaal gemeentefonds

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

35.771.115

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (covid-19)

30.380

0

0

0

0

 

Stand na derde nota van wijziging

35.801.495

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

             

1

Gemeentefonds

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

35.771.115

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (covid-19)

30.380

0

0

0

0

 

Stand na derde nota van wijziging

35.801.495

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

             
 

Totaal gemeentefonds

         
 

Stand vóór derde nota van wijziging

35.771.115

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (covid-19)

30.380

0

0

0

0

 

Stand na derde nota van wijziging

35.801.495

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Naar boven